Skapande Skola Ger Svenska Elever Enastående Möjligheter

oktober 6, 2023 Scott Millien

Skapande Skola Ger Svenska Elever Enastående Möjligheter

Skapande Skola

Svenska elevers kreativitet blomstrar tack vare Skapande Skola

Skapande Skola har blivit en revolutionerande kraft som transformerat den svenska skolan till en plattform där elever kan frodas och uppnå sin högsta kapacitet både akademiskt och kreativt. Genom att erbjuda enastående möjligheter att utforska konstnärliga uttryck, är Skapande Skola nyckeln för att frigöra elevers kreativitet och hjälpa dem att blomstra.

En unik satsning som omdefinierar svensk undervisning

Skapande Skola är en ambitiös satsning från den svenska regeringen som syftar till att obegränsat berika grundskoleelevers lärande genom integration av högkvalitativ kulturverksamhet. Januari 2023 fanns det 872 huvudmän för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan
och specialskolan. Antalet skolenheter uppgick till 9052. För de ärenden som redovisat uppgår beviljat belopp till 197 323 752 kronor.

Genom samarbeten med professionella kulturaktörer får eleverna extraordinära möjligheter att uppleva och skapa inom konstformer som dans, musik, teater, film, cirkus och bildkonst. Dessa kreativa upplevelser flätas samman med akademiska ämnen för att maximera inlärningen.

Sedan den första implementeringen har Skapande Skola haft en genomgripande inverkan på den svenska skolan och initierat en omvälvande rörelse mot mer kreativ och inspirerande undervisning.

En lång rad fördelar som ger eleverna försprång

 • Monumentalt ökad kreativitet och fantasi hos eleverna.
 • Markant förbättrad förmåga till samarbete, kommunikation och socialt engagemang.
 • Betydligt högre motivation och passion för skolarbete.
 • Avsevärt bättre studieresultat och akademisk prestation.
 • Minskad stress och psykisk ohälsa bland elever.
 • Väsentligt ökad förståelse för omvärlden och olika kulturer.

Effekterna är i många fall livsavgörande, då Skapande Skola ger eleverna nödvändiga verktyg för att blomstra och navigera världen som originella, medkännande och framgångsrika individer.

Inspirerande aktiviteter som tänder gnistan

 • Medryckande dansteaterföreställningar där elever skapar egna koreografier.
 • Interaktiva musikworkshops med professionella artister som lär ut instrument.
 • Kreativa skrivarverkstäder där författare handleder elevers eget skrivande.
 • Fängslande filmprojekt med manusskrivande, animering och redigering.
 • Inspirerande måleriprojekt där konstnärer vägleder elevers konstskapande.
 • Minnesvärda teater- och musikalföreställningar på skolscenen.

Oavsett aktivitet ges eleverna häpnadsväckande möjligheter att uppleva konst, utforska sin kreativitet och nå sin högsta potential.

En investering i framtiden

Sammanfattningsvis har den banbrytande satsningen Skapande Skola redan haft enormt positiv inverkan på grundskolan och gett elever chansen att upptäcka sin röst och kraften i sitt kreativa uttryck.

För att initiativet ska uppnå maximal effekt krävs dock visionär vidareutveckling med kontinuerliga satsningar och utökade resurser. Genom sådant engagemang kan Skapande Skola fortsätta att revolutionera svensk skola och ge våra elever nycklarna till en framtid fylld av framgång, medkänsla och kreativitet.

Optagonen Workshops: Kreativa Möjligheter för Skapande Skola

Optagonen Workshops är en kreativ utbildningsverksamhet som samarbetar med etablerade artister och kreatörer för att ge tillbaka till samhället. Genom att genomföra workshops i över 150 kommuner, riktade till skolor, fritidsgårdar och bibliotek, skapas en plattform där kultur och kreativitet används för att höja självkänslan och stimulera den kreativa processen hos unga. Optagonen Workshops ger ungdomar chansen att utforska sin kreativitet utanför sin komfortzon i en trygg miljö.

Genom att introducera ungdomar till personerna bakom stora artister, strävar Optagonen Workshops efter att ge ett balanserat perspektiv på kändisskap. Målet är att unga ska känna sig bekväma med sina känslor, och tillsammans har vi kul på resan.

Specifika Workshops

Piano Skapande Skola sverige Möjligheter

Lärare och rektorer – nyckelroller för ett lyckat genomförande

För att Skapande Skola ska få avsedd effekt krävs engagemang och samarbete mellan lärare, rektorer och kulturaktörer. Som lärare och rektor har du en central roll i arbetet. Här är några tips:

 • Lärare – Integrera Skapande Skola-aktiviteterna i den ordinarie undervisningen. Hitta kopplingar till läroplanen. Låt eleverna reflektera och utvärdera.
 • Rektorer – Skapa utrymme i schema och budget. Säkerställ långsiktighet i projekten. Sprid goda exempel internt och till andra skolor.
 • Båda – Efterfråga elevernas åsikter. Dokumentera och följ upp effekterna av aktiviteterna. Samverka över ämnesgränserna.

Genom att vara lyhörda för elevernas behov och engagera sig i utformningen av aktiviteterna maximeras värdet av Skapande Skola på varje skola.

Kommuner och regeringen – nycklar till fortsatt framgång

För att få ut maximal nytta av satsningen krävs också långsiktiga prioriteringar på kommun- och regeringsnivå:

 • Ökade ekonomiska resurser för mer omfattande och återkommande projekt.
 • Säkerställande av likvärdiga förutsättningar för alla skolor att ta del av Skapande Skola.
 • Fortbildning för lärare i kreativa ämnen och arbetssätt.
 • Utvärdering och spridning av goda exempel mellan kommuner.
 • Stärkt samverkan mellan skola, socialtjänst och kultursektor.
 • Forskning kring effekter och metodutveckling.

Genom att ge Skapande Skola långsiktiga förutsättningar kan kommuner och regering bidra till att säkerställa att alla elever får ta del av initiativets enorma möjligheter. Det skulle ge Skapande Skola kraften att fortsätta utvecklas och berika ännu fler barns skolgång.

 

Framtidens Kultur i Skolan

Framtidens skola handlar inte bara om teknologi och digitalisering. Kultur spelar en allt större roll i utbildningssystemet. Enligt en nyligen publicerad studie har 80% av skolorna i Sverige inkluderat kulturella aktiviteter i sina läroplaner. Detta inkluderar allt från teater och musik till bildkonst och dans.

Statistik

 • 80% av skolorna har inkluderat kulturella aktiviteter i deras läroplan.
 • 60% av eleverna anser att kulturella aktiviteter har förbättrat deras akademiska prestation.
 • 70% av lärarna anser att kultur är viktigt för elevernas utveckling.

Kultur i skolan bidrar till ökad förståelse för olika perspektiv och uttrycksformer. Genom kulturella aktiviteter tränas elevernas kreativitet, samarbetsförmåga och kommunikationsfärdigheter. Eleverna får möjlighet att uttrycka sig konstnärligt och handleds i estetiska lärprocesser. Detta stärker deras självförtroende, identitet och empatiska förmåga. Kultur främjar även Elevernas engagemang och motivation till skolarbetet.

Effekten av kultur på elevens välbefinnande

Kultur har en påtaglig effekt på elevens välbefinnande. I en studie utförd av Uppsala universitet framkom det att elever som deltar i kulturella aktiviteter är mindre benägna att uppleva stress och ångest.

Statistik

 • 75% av eleverna som deltar i kulturella aktiviteter upplever mindre stress.
 • 65% av de tillfrågade eleverna kände att deras självkänsla förbättrades.
 • 50% uppgav att de kände sig mer motiverade till skolarbetet.

Kultur bidrar till en bättre psykosocial miljö i skolan. Elever som deltar i kultur känner sig oftare sedda, hörda och uppskattade. Detta minskar risken för mobbning och utanförskap. Genom att delta i kulturella aktiviteter får eleverna möjlighet att uttrycka känslor och bearbeta upplevelser på ett konstruktivt sätt. Detta främjar deras emotionella välbefinnande.

Kreativitet vs Akademisk Prestation

Det finns en allmän uppfattning att kreativitet och akademisk prestation är ömsesidigt uteslutande. Men detta är inte fallet. Flera studier har visat att kreativa färdigheter faktiskt kan förbättra akademiska resultat.

Statistik

 • 70% av lärarna anser att kreativitet är lika viktig som akademiska färdigheter.
 • 50% av eleverna som deltar i kreativa aktiviteter har högre betyg i matematik och naturvetenskap.
 • 80% anser att kreativitet bör integreras i alla ämnen, inte bara de estetiska.

Kreativitet och akademisk förmåga går hand i hand. Ju mer kreativa elever är desto bättre presterar de i skolan. Kreativt tänkande främjar problemlösning, analytisk förmåga och nytänkande. Elever som får utlopp för sin kreativitet blir också mer motiverade och engagerade i sitt skolarbete. Att integrera kreativitet i undervisningen gynnar således både elevernas kunskapsutveckling och välbefinnande.

,,,,,,,,,,,,,