Skapande skola i läroplanen: Inspirerande tips

april 17, 2023 Scott Millien

Skapande skola i läroplanen: Inspirerande tips

Skapande skola

Inledning: Integrera Skapande skola i läroplanen kan vara en utmaning, men det erbjuder också en chans att ge elever en rikare och mer varierad utbildning. Genom samarbete med kulturaktörer och institutioner samt inkludering av konstnärliga aktiviteter i undervisningen kan lärare, rektorer och kommuner främja elevernas kreativitet, kulturella förståelse och personliga utveckling. I denna artikel presenterar vi inspirerande tips och råd för att lyckas med detta arbete.

Samarbeta med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter

För att låta elever fördjupa sig i olika konst- och kulturuttryck bör skolor och kommuner samarbeta med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Det innebär att bjuda in konstnärer, musiker, dansare eller skådespelare för workshops, föreställningar eller föreläsningar. Detta samarbete erbjuder eleverna unika chanser att lära sig av experter inom olika kulturella områden och utveckla sina egna färdigheter.

Använd Skapande skola som komplement till skolans kulturbudget

Skapande skola kan komplettera skolans kulturbudget, vilket ger eleverna en bredare och mer varierad exponering för konst och kultur. Genom att söka statsbidrag för kultur i skolan kan skolor och kommuner finansiera ytterligare kulturella aktiviteter och evenemang som kanske annars inte vore möjliga.

Integrera Skapande skola i undervisningen

Skapande skola teenagers in classroom teacher showing thingsFör att göra Skapande skola till en naturlig del av skolans verksamhet kan man koppla det till läroplanens övergripande mål kring demokrati, normer och värden, samt språk, lärande och identitet. Det kan innebära att använda konstnärliga aktiviteter för att belysa och diskutera viktiga samhällsfrågor eller använda estetiska uttrycksformer för att främja språkutveckling och kulturell förståelse.

Uppmuntra elevernas eget skapande

Att ge elever möjlighet att utveckla sina färdigheter och uttrycka sig genom olika konstformer är en viktig del av Skapande skola. Det kan innebära att erbjuda möjligheter för elever att delta i kreativa projekt, såsom att skapa egna konstverk, uppträda i teaterpjäser eller delta i dans- och musikframträdanden. Det är viktigt att skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och uppmuntrade att utforska och experimentera med olika konstnärliga uttryck.

Utvärdera regelbundet hur Skapande skola bidrar till elevernas lärande och utveckling

För att säkerställa att Skapande skola ger det önskade pedagogiska värdet bör skolor och kommuner regelbundet utvärdera hur dessa aktiviteter bidrar till elevernas lärande och utveckling. Det kan innebära att följa upp och reflektera över hur eleverna upplever kulturella aktiviteter, samt att analysera hur dessa aktiviteter påverkar deras engagemang, motivation och lärande inom andra ämnesområden.

Inspirerande exempel på Skapande skola i praktiken

Kulturskolan Stockholm visar hur Skapande skola kan integreras i undervisningen genom kör för tvåor, teater för fyror och dans för åttor. Skolverket har också utarbetat exempel från lärares och skolors arbete med estetik, kultur och skapande med utgångpunkt i satsningen Skapande skola. Dessa exempel fokuserar på läroplansövergripande mål kring demokrati, normer och värden samt språk, lärande och identitet.

Resurser och länkar för att stödja Skapande skola

  • Kulturrådet: Kulturrådet är en statlig myndighet som ansvarar för att fördela statsbidrag till kulturverksamheter, inklusive Skapande skola. På deras webbplats kan du hitta information om hur man söker bidrag och hur Skapande skola fungerar.
  • Skolverket: Skolverket är en statlig myndighet som ansvarar för att utveckla och stödja skolväsendet. På deras webbplats kan du hitta information och exempel på hur skolor har integrerat Skapande skola i läroplanen på ett framgångsrikt sätt.
  • Lokala kulturinstitutioner: Många kommuner och regioner har egna kulturinstitutioner som kan erbjuda stöd och resurser för att integrera Skapande skola i läroplanen. Det kan vara en bra idé att kontakta dessa för att se vilka möjligheter som finns. Detta kan innefatta lokala teatrar, konsthallar, museer och bibliotek, som ofta är villiga att samarbeta med skolor och erbjuda pedagogiska program för elever.

Slutsats

Att integrera Skapande skola i läroplanen är en viktig del av att erbjuda en holistisk och meningsfull utbildning för elever. Genom att följa tipsen och råden i denna artikel kan lärare, rektorer och kommuner skapa en mer engagerande och inspirerande skolmiljö där eleverna får möjlighet att utforska och utveckla sina kreativa färdigheter och kulturella förståelse. Genom att samarbeta med kulturaktörer, ta tillvara på statsbidrag och integrera konstnärliga aktiviteter i undervisningen kan skolorna ge eleverna en rikare och mer varierad utbildning som främjar deras personliga och intellektuella utveckling.


Läs mer om skapande skola HÄR eller se våra workshop HÄR

, , , , , , , , , , , ,