Unicef: Barnkonventionen

juli 6, 2023 owpeter

Unicef: Barnkonventionen

Barnkonventionens Räckvidd och Principer

FN:s konvention om barnets rättigheter, mer känt som barnkonventionen, är ett rättsligt bindande internationellt avtal som erkänner barn som individer med sina egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen är den globala standarden för barns rättigheter, med undertecknare från 196 länder runt om i världen. Ironiskt nog, trots sin roll som världens största ekonomi, är USA det enda landet som ännu inte har ratificerat barnkonventionen.

Barnkonventionen består av 54 artiklar, alla lika viktiga och utgör en enhet. Fyra av dessa artiklar har dock erkänts som grundläggande principer som alltid ska tas i beaktande vid beslut som berör barn. Dessa principer erkänner att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, att alla barn har rätt till liv och utveckling, samt att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

UNICEF:s Roll och Ansvaret hos Länder

För att säkerställa efterlevnad av dessa principer har barnkonventionen utsett UNICEF till att övervaka att alla länder följer konventionens bestämmelser. I denna roll samarbetar UNICEF nära med regeringar över hela världen för att angripa de grundläggande orsakerna till brott mot barns rättigheter. Genom detta arbete har UNICEF en unik möjlighet att påverka lagar, system och attityder på global nivå.

En del av UNICEF:s arbete är att sprida medvetenhet och utbildning om barns rättigheter. Målet är att ingen ska vara beroende av välgörenhet, utan att varje stat tar ansvar för att tillgodose barns grundläggande behov och rättigheter.

Hållbarheten av Ländernas Förbindelser

För att hålla länder ansvariga rapporterar alla undertecknare till FN:s barnrättskommitté vart femte år om vad de gör för att uppfylla barns rättigheter. UNICEF fungerar som rådgivare till 18 oberoende experter som granskar och ger kritik till dessa rapporter.

Även i Sverige, ett land som ofta anses vara föregångare när det gäller barns rättigheter, finns det rum för förbättring. FN har kritiserat Sverige för brister både i lagstiftning och praxis när det gäller att tillgodose barns rättigheter.

UNICEF:s konvention om barnets rättigheter, mer känd som barnkonventionen, antogs av Förenta Nationerna 1989. Här kommer en sammanfattning av 54 artiklar:

1. Alla barn har lika rättigheter och ska inte diskrimineras.

2. Barns bästa ska alltid komma i främsta rummet.

3. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

4. Barn har rätt att ha sin åsikt i alla frågor som berör dem.

5. Barns åsikter ska respekteras.

6. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

7. Alla barn har rätt till ett namn och ett medborgarskap.

8. Barn har rätt att behålla sin identitet.

9. Barn har rätt att bo med sina föräldrar, om det inte är skadligt för barnet.

10. Barn har rätt att återförenas med sin familj om de separeras.

11. Barn ska inte bortföras eller föras ut ur landet på ett olagligt sätt.

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening.

13. Barn har rätt till yttrandefrihet.

14. Barn har rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet.

15. Barn har rätt att sammankomster och att gå med i föreningar.

16. Barn har rätt till privatliv.

17. Barn har rätt till information från olika källor.

18. Föräldrar har det primära ansvaret för barnets uppfostran och utveckling.

19. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.

20. Barn som inte kan bo med sin familj har rätt till särskilt skydd och hjälp.

21. Barn som adopteras ska ha samma rättigheter som andra barn.

22. Flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

23. Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt liv.

24. Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa.

25. Barn som placeras för omvårdnad, skydd eller behandling ska regelbundet få sin situation översyn.

26. Barn har rätt till social trygghet och socialförsäkring.

27. Barn har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard.

28. Alla barn har rätt till utbildning.

29. Utbildning ska syfta till barnets fulla utveckling.

30. Barn från minoriteter eller urfolk har rätt att utöva sin kultur, religion och språk.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

32. Barn ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och olämpligt arbete.

33. Barn ska skyddas mot narkotikamissbruk.

34. Barn ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och missbruk.

35. Barn ska skyddas mot trafficking och kidnapping.

36. Barn ska skyddas mot alla former av exploatering.

37. Barn har rätt att inte torteras eller behandlas eller straffas på ett grymt eller nedvärderande sätt. Barn ska inte heller frihetsberövas olagligt.

38. Barn ska skyddas mot väpnade konflikter.

39. Barn som utsatts för försummelse, exploatering, missbruk, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

40. Barn som anklagas eller döms för brott har rätt till respekt för sin värdighet, och rätten till rättvis och snabb prövning av sin sak.

41. Om lagarna i ett land skyddar barn bättre än barnkonventionen, gäller de lagarna.

42. Barnkonventionen ska göras känd för vuxna och barn.

43. En särskild kommitté – Kommittén för Barnets Rättigheter – skapas för att övervaka genomförandet av konventionen.

44. Alla länder som har ratificerat barnkonventionen måste rapportera till Kommittén för Barnets Rättigheter om hur de arbetar med konventionen.

45. UNICEF och andra specialiserade organisationer ska samarbeta med Kommittén och hjälpa till att genomföra barnkonventionen.

46. Bestämmelser om att en stat kan göra invändningar mot något i konventionen, om det inte överensstämmer med statens konstitution eller lagar.

47. Bestämmelser om att ändringar i konventionen kan föreslås av en stat och ska övervägas av generalförsamlingen.

48. Förklarar processen för att konventionen ska träda i kraft, dvs kravet att 20 länder måste ratificera den.

49. Beskriver hur och när konventionen kan ratificeras eller anslutas till av länder.

50. Förklarar processen för att göra ändringar i konventionen och hur de ändringarna blir bindande för länderna.

51. Detaljerar processen för att dra tillbaka sig (avsluta sitt deltagande) från konventionen.

52. Bestämmelser om att konventionen ska registreras i enlighet med Artikel 102 i FN:s stadga.

53. Förklarar att sekreteraren för FN kommer att informera alla medlemsländer om varje undertecknande, ratificering, anslutning, etc.

54. Bestämmer antalet original av konventionen, språken de är skrivna på, och var de ska arkiveras.

De är dock viktiga för att säkerställa konventionens genomförande och överensstämmelse på internationell nivå.

Framåtblickande Perspektiv

Att arbeta för barns rättigheter är ett ständigt pågående arbete, och det är upp till alla länder, inklusive Sverige, att sträva efter att ständigt förbättra villkoren för barn. Genom att fortsätta arbeta med organisationer som UNICEF och att följa bestämmelserna i barnkonventionen kan vi hjälpa till att skydda och främja barns rättigheter över hela världen.

,,